រោងពុម្ពហូម មានបំរើសេវាបោះពុម្ព ថតចម្លង វាយអត្ថបទ ជួសជុល កុំព្យូទ័រ និងអ៊ិនធឺណេត សេវាពិសេស ទៅទទួលនិងចែកចាយឯកសារដល់ទីកន្លែងរបស់លោកអ្នកដោយឥតគិតថ្លៃ សូមទាក់ទងតាមរយៈទូរសព្ទ ០៨១ ៨៤៧​​ ៧៩០ ឫ ០២៣ ៦ ៤០៤ ៩៥១ ឬ info@homeprintinghouse.com [CAMFinance ជាទំព័រដែលចែករំលែកចំណេះដឹង បទពិសោធន៍ផ្នែកមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ធនាគារ ទីផ្សារភាគហ៊ុន ធានារ៉ាប់រង និងចំនេះដឹងនានាទាក់ទងនឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ លោក-អ្នកអាចចូលរួមផ្តល់យោបល់ សំណូមពរ ក៏ដូចជាសំនួរផ្សេងៗផងដែរ]